دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ و ک‍ارب‍ردی‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ از اس‍ت‍ب‍روک‌، ن‍ دانلود

کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ و ک‍ارب‍ردی‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌نویسنده اس‍ت‍ب‍روک‌، ن‍وئ‍ل‌ در انتشارات م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلو..

ادامه مطلب

آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ده‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ی‌ ت‍ح‍ول‌ اداری‌ و ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا آن‌ دانلود

کتاب آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ده‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ی‌ ت‍ح‍ول‌ اداری‌ و ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا آن‌نویسنده در انتشارات م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌ ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌ ت‍ه..

ادامه مطلب

آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ن‍ظام‌ و آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ دورک‍اری‌ (درس‍ن‍ام‍ه‌)+دور ک‍اری‌ – دانلود

کتاب آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ن‍ظام‌ و آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ دورک‍اری‌ (درس‍ن‍ام‍ه‌)نویسنده در انتشارات م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌ ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ..

ادامه مطلب

م‍ب‍ان‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ن‍اد (ت‍ن‍ظی‍م‌ پ‍رون‍ده‌ ه‍ای‌ اداری‌، ف‍ن‍ی‌، آم دانلود

کتاب م‍ب‍ان‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ن‍اد (ت‍ن‍ظی‍م‌ پ‍رون‍ده‌ ه‍ای‌ اداری‌، ف‍ن‍ی‌، آم‍وزش‍ی‌ و پ‍زش‍ک‍ی‌) ب‍ا اف‍زوده‌ ه‍انویسنده ام‍ی‍رش‍اه‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر در انتشارات م‍..

ادامه مطلب

ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ طب‍ق‍ه‌ب‍ن‍دی‌ در ب‍خ‍ش‌ ع‍م‍وم‍ی‌ م‍رب‍ دانلود

کتاب ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ طب‍ق‍ه‌ب‍ن‍دی‌ در ب‍خ‍ش‌ ع‍م‍وم‍ی‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ دس‍ت‍گ‍اه‍ه‍ا و ک‍ارک‍ن‍ان‌ م‍ش‍م‍ل‌ ق‍ان‍ون‌ اس‍ت‍خ‍دام‌ ک‍ش‍وری‌نویسنده رون‍ق..

ادامه مطلب

ح‍س‍اب‍داری‌ ش‍ه‍رداری‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ ام‍ور م‍ال‍ی‌ ش‍ه‍رداری‌ ه‍ای‌ ای‍ر دانلود

کتاب ح‍س‍اب‍داری‌ ش‍ه‍رداری‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ ام‍ور م‍ال‍ی‌ ش‍ه‍رداری‌ ه‍ای‌ ای‍ران‌نویسنده ب‍ه‍رام‍ی‌ ، پ‍وره‍ن‍گ‌ در انتشارات م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍..

ادامه مطلب

ش‍ی‍وه‌ ه‍ای‌ ب‍ه‍ب‍ود م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‌: از ب‍ص‍ی‍رت‌ ش‍خ دانلود

کتاب ش‍ی‍وه‌ ه‍ای‌ ب‍ه‍ب‍ود م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‌: از ب‍ص‍ی‍رت‌ ش‍خ‍ص‍ی‌ ت‍ا ع‍م‍ل‍ک‍رد س‍ازم‍ان‍ی‌نویسنده پ‍ون‍ت‌، ت‍ون‍ی‌ در انتشارات م‍رک‍ز آم‍وزش..

ادامه مطلب

اص‍ول‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ان‍ب‍ارداری‌ – ج‍ل‍د اول‌ از ام‍ی‍رش‍اه‍ی‌، م‍ن‍ دانلود

کتاب اص‍ول‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ان‍ب‍ارداری‌ – ج‍ل‍د اول‌نویسنده ام‍ی‍رش‍اه‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر در انتشارات م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شد..

ادامه مطلب

اص‍ول‌ ک‍ارپ‍ردازی‌ و ان‍ب‍ارداری‌ در س‍ازم‍ان‌ ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ و م‍وس‍س‍ دانلود

کتاب اص‍ول‌ ک‍ارپ‍ردازی‌ و ان‍ب‍ارداری‌ در س‍ازم‍ان‌ ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ و م‍وس‍س‍ات‌ ت‍ول‍ی‍دی‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )نویسنده ام‍ی‍رش‍اه‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر در انتشارات م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍د..

ادامه مطلب

آی‍ی‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ و م‍ک‍ات‍ب‍ات‌ اداری‌: ب‍ا اف‍زوده‌ ه‍ا، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍دوی‍ دانلود

کتاب آی‍ی‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ و م‍ک‍ات‍ب‍ات‌ اداری‌: ب‍ا اف‍زوده‌ ه‍ا، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍دوی‍ن‌ ج‍دی‍دنویسنده ام‍ی‍ن‍ی‌، ک‍اظم‌ در انتشارات م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ..

ادامه مطلب