دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

ک‍ار گ‍روه‍ی‌ = Teamwork از اس‍ک‍ن‍دری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا+گ‍روه‌ ه‍ای‌ ک‍ار,گ‍رو دانلود

کتاب ک‍ار گ‍روه‍ی‌ = Teamworkنویسنده اس‍ک‍ن‍دری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا در انتشارات م‍رک‍ز آم‍وزش‌ وت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگا..

ادامه مطلب