دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

ان‍ب‍ارداری‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ از خ‍ان‌ م‍ح‍م‍دی‌، ه‍دای‍ت‌+ان‍ب‍ارداری‌ دانلود

کتاب ان‍ب‍ارداری‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌نویسنده خ‍ان‌ م‍ح‍م‍دی‌، ه‍دای‍ت‌ در انتشارات م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگ..

ادامه مطلب

اس‍ت‍ان‍دارد ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ISO 10015: 1999 م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ راه‍ن‍ دانلود

کتاب اس‍ت‍ان‍دارد ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ISO 10015: 1999 م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ آم‍وزش‌نویسنده در انتشارات م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ ت‍ه..

ادامه مطلب

OHSAS 18001 ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌ از ص‍ادق‍ی‌ ف‍رد، ن‍اص‍ر+ب‍ه‍داش‍ت دانلود

کتاب OHSAS 18001 ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌نویسنده ص‍ادق‍ی‌ ف‍رد، ن‍اص‍ر در انتشارات م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگا..

ادامه مطلب

ت‍ع‍ال‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ از ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌+ک‍ی‍ف‍ی‍ دانلود

کتاب ت‍ع‍ال‍ی‌ س‍ازم‍ان‌نویسنده ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌ در انتشارات م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان ..

ادامه مطلب

اص‍ول‌ س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌ از ب‍رزآب‍ادی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌+م‍دی‍ری‍ت‌ دانلود

کتاب اص‍ول‌ س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌نویسنده ب‍رزآب‍ادی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ در انتشارات م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان..

ادامه مطلب

ن‍ق‍ش‌ 5S در ن‍گ‍ه‍داش‍ت‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ از ک‍اردان‌، ف‍اطم‍ه‌+ دانلود

کتاب ن‍ق‍ش‌ 5S در ن‍گ‍ه‍داش‍ت‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌نویسنده ک‍اردان‌، ف‍اطم‍ه‌ در انتشارات م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده +..

ادامه مطلب

م‍دی‍ری‍ت‌ ه‍وش‍م‍ن‍د س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ ف‍ن‌ آوری‌ Lonwo دانلود

کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ ه‍وش‍م‍ن‍د س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ ف‍ن‌ آوری‌ Lonworkنویسنده ت‍ی‍رش‌، ف‍ری‍دب‍رت‌ در انتشارات م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ر..

ادامه مطلب

ن‍ظام‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اده‍ا:راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ ن‍وی‍ن‌ در س‍ازم دانلود

کتاب ن‍ظام‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اده‍ا:راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ ن‍وی‍ن‌ در س‍ازم‍ان‌ ه‍انویسنده ف‍ت‍ح‌ ال‍ه‍ی‌ راد، س‍ع‍ی‍د در انتشارات م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍..

ادامه مطلب

روی‍ک‍رده‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ ق‍ان‍ون‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ س‍ازی‌ از پ‍اک‍دام دانلود

کتاب روی‍ک‍رده‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ ق‍ان‍ون‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ س‍ازی‌نویسنده پ‍اک‍دام‍ن‌، رض‍ا در انتشارات م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ ت‍ه‍را..

ادامه مطلب

ارزی‍اب‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ (راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌) از دانلود

کتاب ارزی‍اب‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ (راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌)نویسنده خ‍راس‍ان‍ی‌، اب‍اص‍ل‍ت‌ در انتشارات م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده..

ادامه مطلب