دانلود کتاب الکترونیکی رایگان

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

OHSAS 18001 ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌ از ص‍ادق‍ی‌ ف‍رد، ن‍اص‍ر+ب‍ه‍داش‍ت دانلود

کتاب OHSAS 18001 ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌نویسنده ص‍ادق‍ی‌ ف‍رد، ن‍اص‍ر در انتشارات م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگا..

ادامه مطلب

ت‍ع‍ال‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ از ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌+ک‍ی‍ف‍ی‍ دانلود

کتاب ت‍ع‍ال‍ی‌ س‍ازم‍ان‌نویسنده ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌ در انتشارات م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان ..

ادامه مطلب

اص‍ول‌ س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌ از ب‍رزآب‍ادی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌+م‍دی‍ری‍ت‌ دانلود

کتاب اص‍ول‌ س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌نویسنده ب‍رزآب‍ادی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ در انتشارات م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان..

ادامه مطلب

ن‍ق‍ش‌ 5S در ن‍گ‍ه‍داش‍ت‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ از ک‍اردان‌، ف‍اطم‍ه‌+ دانلود

کتاب ن‍ق‍ش‌ 5S در ن‍گ‍ه‍داش‍ت‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌نویسنده ک‍اردان‌، ف‍اطم‍ه‌ در انتشارات م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده +..

ادامه مطلب

م‍دی‍ری‍ت‌ ه‍وش‍م‍ن‍د س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ ف‍ن‌ آوری‌ Lonwo دانلود

کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ ه‍وش‍م‍ن‍د س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ ف‍ن‌ آوری‌ Lonworkنویسنده ت‍ی‍رش‌، ف‍ری‍دب‍رت‌ در انتشارات م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ر..

ادامه مطلب

ن‍ظام‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اده‍ا:راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ ن‍وی‍ن‌ در س‍ازم دانلود

کتاب ن‍ظام‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اده‍ا:راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ ن‍وی‍ن‌ در س‍ازم‍ان‌ ه‍انویسنده ف‍ت‍ح‌ ال‍ه‍ی‌ راد، س‍ع‍ی‍د در انتشارات م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍..

ادامه مطلب

روی‍ک‍رده‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ ق‍ان‍ون‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ س‍ازی‌ از پ‍اک‍دام دانلود

کتاب روی‍ک‍رده‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ ق‍ان‍ون‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ س‍ازی‌نویسنده پ‍اک‍دام‍ن‌، رض‍ا در انتشارات م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ ت‍ه‍را..

ادامه مطلب

ارزی‍اب‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ (راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌) از دانلود

کتاب ارزی‍اب‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ (راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌)نویسنده خ‍راس‍ان‍ی‌، اب‍اص‍ل‍ت‌ در انتشارات م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده..

ادامه مطلب

ف‍ره‍ن‍گ‌ ل‍غ‍ات‌ اص‍طلاح‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ( دول‍ت‍ی‌، ب‍ازرگ‍ دانلود

کتاب ف‍ره‍ن‍گ‌ ل‍غ‍ات‌ اص‍طلاح‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ( دول‍ت‍ی‌، ب‍ازرگ‍ان‍ی‌، ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌)نویسنده ری‍اح‍ی‌، ب‍ه‍روز در انتشارات م‍رک‍ز آ..

ادامه مطلب

ک‍ارب‍رد روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ در آم‍وزش‌ س‍ازم‍ان‌ ه‍ا از ن‍ص‍ی‍رن‍ی دانلود

کتاب ک‍ارب‍رد روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ در آم‍وزش‌ س‍ازم‍ان‌ ه‍انویسنده ن‍ص‍ی‍رن‍ی‍ا، ک‍ی‍وان‌ در انتشارات م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای..

ادامه مطلب