دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

م‍دی‍ری‍ت‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد از آرم‍س‍ت‍ران‍گ‌، م‍ای‍ک‍ل‌، ۱۹۲۸ – م‌ .+ک‍ارم‍ن‍د دانلود

کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ ع‍م‍ل‍ک‍ردنویسنده آرم‍س‍ت‍ران‍گ‌، م‍ای‍ک‍ل‌، ۱۹۲۸ – م‌ . در انتشارات م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ ت‍ه‍ران..

ادامه مطلب

س‍ازم‍ان‌ ه‍ای‌ م‍ت‍ع‍ال‍ی‌ از ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍را دانلود

کتاب س‍ازم‍ان‌ ه‍ای‌ م‍ت‍ع‍ال‍ی‌نویسنده ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌ در انتشارات م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دا..

ادامه مطلب

ف‍ک‍ر ب‍ه‍ب‍ود: ج‍س‍ت‍اره‍ای‍ی‌ در م‍ش‍ت‍رک‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و س دانلود

کتاب ف‍ک‍ر ب‍ه‍ب‍ود: ج‍س‍ت‍اره‍ای‍ی‌ در م‍ش‍ت‍رک‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و س‍ازم‍ان‍ی‌نویسنده ب‍ی‍ن‍ش‌، م‍س‍ع‍ود در انتشارات م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن..

ادامه مطلب

روش‌ پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ اس‍ت‍ان‍دارد ام‍ن‍ی‍ت‌ اطلاع‍ات‌ ISO 27001)( در دانلود

کتاب روش‌ پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ اس‍ت‍ان‍دارد ام‍ن‍ی‍ت‌ اطلاع‍ات‌ ISO 27001)( در ادارات‌ و س‍ازم‍ان‌ ه‍ا ISMS)(نویسنده م‍ع‍ت‍م‍دی‌ ف‍ر، م‍رت‍ض‍ی‌ در انتشارات م‍رک‍..

ادامه مطلب

راه‍ن‍م‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌، ب‍ه‍داش‍ت‌ و ش‍رای‍ط م‍ح‍ی‍ط ک‍ار از ف‍ری‍دل دانلود

کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌، ب‍ه‍داش‍ت‌ و ش‍رای‍ط م‍ح‍ی‍ط ک‍ارنویسنده ف‍ری‍دلان‍د، ل‍ن‍ارت‌ در انتشارات م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + ..

ادامه مطلب

م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ اداره‌ ام‍ور دف‍ات‍ر م‍دی‍ران‌ از ب‍رزآب‍اد دانلود

کتاب م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ اداره‌ ام‍ور دف‍ات‍ر م‍دی‍ران‌نویسنده ب‍رزآب‍ادی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ در انتشارات م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ ت‍ه‍ر..

ادامه مطلب

ان‍ب‍ارداری‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ از خ‍ان‌ م‍ح‍م‍دی‌، ه‍دای‍ت‌+ان‍ب‍ارداری‌ دانلود

کتاب ان‍ب‍ارداری‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌نویسنده خ‍ان‌ م‍ح‍م‍دی‌، ه‍دای‍ت‌ در انتشارات م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگ..

ادامه مطلب

اس‍ت‍ان‍دارد ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ISO 10015: 1999 م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ راه‍ن‍ دانلود

کتاب اس‍ت‍ان‍دارد ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ISO 10015: 1999 م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ آم‍وزش‌نویسنده در انتشارات م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ ت‍ه..

ادامه مطلب

OHSAS 18001 ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌ از ص‍ادق‍ی‌ ف‍رد، ن‍اص‍ر+ب‍ه‍داش‍ت دانلود

کتاب OHSAS 18001 ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌نویسنده ص‍ادق‍ی‌ ف‍رد، ن‍اص‍ر در انتشارات م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگا..

ادامه مطلب

ت‍ع‍ال‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ از ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌+ک‍ی‍ف‍ی‍ دانلود

کتاب ت‍ع‍ال‍ی‌ س‍ازم‍ان‌نویسنده ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌ در انتشارات م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان ..

ادامه مطلب