دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

ای‍م‍ن‍ی‌ در ب‍رق‌ از ش‍ادک‍ام‌ ان‍ور، ح‍س‍ن‌+ب‍رق‌- پ‍ی‍ش‌ ب‍ی دانلود

کتاب ای‍م‍ن‍ی‌ در ب‍رق‌نویسنده ش‍ادک‍ام‌ ان‍ور، ح‍س‍ن‌ در انتشارات م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان ..

ادامه مطلب

ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ب‍ازرس‍ی‌ ف‍ن‍ی‌ واگ‍ن‌ ه‍ای‌ ب‍اری‌ اک‍رای‍ن‍ی‌ از دانلود

کتاب ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ب‍ازرس‍ی‌ ف‍ن‍ی‌ واگ‍ن‌ ه‍ای‌ ب‍اری‌ اک‍رای‍ن‍ی‌نویسنده م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ – ک‍ارب‍ردی‌ راه‌ آه‍ن‌ – گ‍روه‌ آم‍وزش‌ س‍..

ادامه مطلب

آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ Microsoft Word 2003[م‍اک‍روس‍اف‍ت‌ ورود ۲۰۰۳ ای دانلود

کتاب آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ Microsoft Word 2003[م‍اک‍روس‍اف‍ت‌ ورود ۲۰۰۳ ای‍ک‍س‌. پ‍ی‌]نویسنده در انتشارات م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران..

ادامه مطلب

آم‍وزش‌ ک‍ارب‍ردی‌ CCNA از ری‍اض‍ی‌، ح‍م‍ی‍د+س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل دانلود

کتاب آم‍وزش‌ ک‍ارب‍ردی‌ CCNAنویسنده ری‍اض‍ی‌، ح‍م‍ی‍د در انتشارات م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان ..

ادامه مطلب

Photoshop CS5 از ب‍رات‍ی‍ون‌، ش‍ی‍ری‍ن‌+ف‍ت‍وش‍اپ‌ ادوب‍ی‌,گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ام‍ دانلود

کتاب Photoshop CS5نویسنده ب‍رات‍ی‍ون‌، ش‍ی‍ری‍ن‌ در انتشارات م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : Phot..

ادامه مطلب

راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ Microsoft Project 2013 [م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ پ‍روج‍ک‍ت‌۲۰۱۳ ] (ن دانلود

کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ Microsoft Project 2013 [م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ پ‍روج‍ک‍ت‌۲۰۱۳ ] (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )نویسنده خ‍رم‍ی‌ راد، ن‍ادر در انتشارات م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ر..

ادامه مطلب

راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ پ‍روژه‌ ب‍ا Primavera P دانلود

کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ پ‍روژه‌ ب‍ا Primavera P6 (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )نویسنده در انتشارات م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ر..

ادامه مطلب

راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ Microsoft Project 2013 [م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ پ‍ر دانلود

کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ Microsoft Project 2013 [م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ پ‍روج‍ک‍ت‌۲۰۱۳ ]نویسنده خ‍رم‍ی‌ راد، ن‍ادر در انتشارات م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍..

ادامه مطلب

ش‍ن‍اخ‍ت‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ب‍ن‍ی‍ادی‍ن‌ ICT (م‍ه‍ارت‌ اول‌) ب‍راس‍اس‌ اس‍ت‍ان‍د دانلود

کتاب ش‍ن‍اخ‍ت‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ب‍ن‍ی‍ادی‍ن‌ ICT (م‍ه‍ارت‌ اول‌) ب‍راس‍اس‌ اس‍ت‍ان‍دارد ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍ن‍ی‍اد ICDL و اس‍ت‍ان‍دارد س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ ای‌ ک‍ش‍و..

ادامه مطلب

ش‍ن‍اخ‍ت‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ب‍ن‍ی‍ادی‍ن‌ ICT (م‍ه‍ارت‌ اول‌) ب‍راس‍اس دانلود

کتاب ش‍ن‍اخ‍ت‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ب‍ن‍ی‍ادی‍ن‌ ICT (م‍ه‍ارت‌ اول‌) ب‍راس‍اس‌ اس‍ت‍ان‍دارد ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍ن‍ی‍اد ICDL و اس‍ت‍ان‍دارد س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ ای‌ ک‍ش‍و..

ادامه مطلب