دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

اس‍ت‍ان‍دارد EN 16001:2009+م‍دی‍ری‍ت‌ ان‍رژی‌,ان‍رژی‌ – ب‍ازده‍ی‌,م‍دی‍ دانلود

کتاب اس‍ت‍ان‍دارد EN 16001:2009نویسنده در انتشارات ن‍ش‍ر دی‍دار پ‍ارس‍ی‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : اس‍ت‍ان‍دارد EN 16001:2009 سرشناسه ̵..

ادامه مطلب

م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر آش‍ن‍ای‍ی‌، ن‍ح‍وه‌ پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ و ن‍گ‍ه‍داری دانلود

کتاب م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر آش‍ن‍ای‍ی‌، ن‍ح‍وه‌ پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ اص‍ول‌ پ‍ن‍ج‍گ‍ان‍ه‌ آراس‍ت‍گ‍ی‌ در م‍ح‍ی‍ط ک‍ارنویسنده خ‍ان‌ م‍خ‍ت‍اری‌، ب‍ه‍رام‌ ..

ادامه مطلب

م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر آش‍ن‍ای‍ی‌ ن‍ح‍وه‌ پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ و ن‍گ‍ه‍داری دانلود

کتاب م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر آش‍ن‍ای‍ی‌ ن‍ح‍وه‌ پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ اص‍ول‌ پ‍ن‍ج‍گ‍ان‍ه‌ آراس‍ت‍گ‍ی‌ در م‍ح‍ی‍ط ک‍ار (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )نویسنده خ‍ان‌ م‍خ‍ت‍ار..

ادامه مطلب