دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ AVR ب‍ا م‍ح‍وری‍ت‌ Code Vision از م‍ل دانلود

کتاب م‍ج‍م‍وع‍ه‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ AVR ب‍ا م‍ح‍وری‍ت‌ Code Visionنویسنده م‍ل‍ک‌ زاده‌، ه‍دی‍ه‌ در انتشارات ن‍گ‍ارن‍ده‌ دان‍ش‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده ..

ادامه مطلب

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ ب‍ا PLC زی‍م‍ن‍س‌ از ف‍رج‍ی‌ دانلود

کتاب م‍ج‍م‍وع‍ه‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ ب‍ا PLC زی‍م‍ن‍س‌نویسنده ف‍رج‍ی‌، اح‍م‍د در انتشارات ن‍گ‍ارن‍ده‌ دان‍ش‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : ..

ادامه مطلب

آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ات‍وم‍اس‍ی‍ون‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ siemens از ف‍رج‍ی‌، اح‍ دانلود

کتاب آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ات‍وم‍اس‍ی‍ون‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ siemensنویسنده ف‍رج‍ی‌، اح‍م‍د در انتشارات ن‍گ‍ارن‍ده‌ دان‍ش‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : آش‍ن..

ادامه مطلب

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ AVR ب‍ا م‍ح‍وری‍ت‌ Code دانلود

کتاب م‍ج‍م‍وع‍ه‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ AVR ب‍ا م‍ح‍وری‍ت‌ Code Vision (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )نویسنده م‍ل‍ک‌ زاده‌، ه‍دی‍ه‌ در انتشارات ن‍گ‍ارن‍ده‌ دان‍ش‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ ش..

ادامه مطلب

ک‍ام‍ل‍ت‍ری‍ن‌ م‍رج‍ع‌ ک‍ارب‍ردی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ Modbus [م‍دب‍اس دانلود

کتاب ک‍ام‍ل‍ت‍ری‍ن‌ م‍رج‍ع‌ ک‍ارب‍ردی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ Modbus [م‍دب‍اس‌]نویسنده م‍اه‍ر، م‍ح‍م‍درض‍ا در انتشارات ن‍گ‍ارن‍ده‌ دان‍ش‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنو..

ادامه مطلب

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ PLC و WinCC از ف‍رج‍ی‌، اح‍م دانلود

کتاب م‍ج‍م‍وع‍ه‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ PLC و WinCCنویسنده ف‍رج‍ی‌، اح‍م‍د در انتشارات ن‍گ‍ارن‍ده‌ دان‍ش‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : م‍ج‍..

ادامه مطلب

ک‍ام‍ل‍ت‍ری‍ن‌ م‍رج‍ع‌ آم‍وزش‍ی‌ و ک‍ارب‍ردی‌ MATLAB [م‍طل‍ب‌] از ع‍ل‍م‍دار دانلود

کتاب ک‍ام‍ل‍ت‍ری‍ن‌ م‍رج‍ع‌ آم‍وزش‍ی‌ و ک‍ارب‍ردی‌ MATLAB [م‍طل‍ب‌]نویسنده ع‍ل‍م‍داری‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر در انتشارات ن‍گ‍ارن‍ده‌ دان‍ش‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شد..

ادامه مطلب

ک‍ام‍ل‍ت‍ری‍ن‌ م‍رج‍ع‌ ک‍ارب‍ردی‌ PLC S7 س‍طح‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ از م‍اه‍ر دانلود

کتاب ک‍ام‍ل‍ت‍ری‍ن‌ م‍رج‍ع‌ ک‍ارب‍ردی‌ PLC S7 س‍طح‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌نویسنده م‍اه‍ر، م‍ح‍م‍درض‍ا در انتشارات ن‍گ‍ارن‍ده‌ دان‍ش‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود..

ادامه مطلب

ک‍ام‍ل‍ت‍ری‍ن‌ م‍رج‍ع‌ ک‍ارب‍ردی‌ PCS7 از م‍اه‍ر، م‍ح‍م‍درض‍ا+س‍ی‍س‍ت‍م دانلود

کتاب ک‍ام‍ل‍ت‍ری‍ن‌ م‍رج‍ع‌ ک‍ارب‍ردی‌ PCS7نویسنده م‍اه‍ر، م‍ح‍م‍درض‍ا در انتشارات ن‍گ‍ارن‍ده‌ دان‍ش‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : ک..

ادامه مطلب

ک‍ام‍ل‌ ت‍ری‍ن‌ م‍رج‍ع‌ ک‍ارب‍ردی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ق‍درت‌ دانلود

کتاب ک‍ام‍ل‌ ت‍ری‍ن‌ م‍رج‍ع‌ ک‍ارب‍ردی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ق‍درت‌ ب‍ا ETAP [ای‌ ت‍پ‌]نویسنده اح‍م‍دی‍ان‌، س‍ع‍ی‍د در انتشارات ن‍گ‍ارن‍ده‌ دا..

ادامه مطلب