دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

در آم‍دی‌ ب‍ر دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ی‌ ارت‍ب‍اطات‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ا دانلود

کتاب در آم‍دی‌ ب‍ر دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ی‌ ارت‍ب‍اطات‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌نویسنده در انتشارات ه‍زاره‌ ق‍ق‍ن‍وس‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : در آم‍..

ادامه مطلب

م‍دی‍ری‍ت‌ و ح‍ف‍اظت‌ از اس‍ن‍اد س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ غ‍ی‍ر دول‍ت‍ی‌؛ (راه دانلود

کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ و ح‍ف‍اظت‌ از اس‍ن‍اد س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ غ‍ی‍ر دول‍ت‍ی‌؛ (راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ در ق‍ال‍ب‌ ۶۰ پ‍رس‍ش‌ و پ‍اس‍خ‌)نویسنده ک‍ی‍ان‍ی‌ ه‍ف‍ت‌ ل‍ن‍گ‌، ک‍ی‍ان‍وش‌ در انتش..

ادامه مطلب

ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ح‍ری‍ف‍ات‌ ع‍اش‍ورا: ن‍گ‍رش‍ی‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌ دانلود

کتاب ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ح‍ری‍ف‍ات‌ ع‍اش‍ورا: ن‍گ‍رش‍ی‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌ – آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ق‍ت‍ل‌ ه‍ا، روض‍ه‌ ه‍ا و ادب‍ی‍ات‌ م‍ن‍ظوم‌نویسند..

ادامه مطلب