دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

ص‍وت‌ ب‍ر روی‌ IP گ‍ام‌ اول‌ از والاس‌، ک‍وی‍ن‌+ت‍ل‍ف‍ن‌ ای‍ن‍ت دانلود

کتاب ص‍وت‌ ب‍ر روی‌ IP گ‍ام‌ اول‌نویسنده والاس‌، ک‍وی‍ن‌ در انتشارات پ‍ن‍دار پ‍ارس‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : ص‍وت‌ ب‍ر روی‌ IP گ‍ام‌ ..

ادامه مطلب

آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ MICROSOFT PROJECT 2003 از چ‍ت‍ف‍ی‍ل‍د دانلود

کتاب آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ MICROSOFT PROJECT 2003نویسنده چ‍ت‍ف‍ی‍ل‍د، ک‍ارل‌ در انتشارات پ‍ن‍دار پ‍ارس‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان ..

ادامه مطلب

ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ وظی‍ف‍ه‌ ای‌ در NET 4.O و NET 4.5 ب‍ا اس‍ت‍ف‍ دانلود

کتاب ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ وظی‍ف‍ه‌ ای‌ در NET 4.O و NET 4.5 ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از TPL و PLINQنویسنده ع‍م‍ران‍ی‌، س‍ی‍د م‍ن‍ص‍ور در انتشارات پ‍ن‍دار پ‍ارس..

ادامه مطلب

راه‍ن‍م‍ای‌ م‍دل‌ س‍ازی‌ ب‍ا ن‍رم‌ اف‍زار ABAQUS از ض‍ی‍ای‍ی دانلود

کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ م‍دل‌ س‍ازی‌ ب‍ا ن‍رم‌ اف‍زار ABAQUSنویسنده ض‍ی‍ای‍ی‌، م‍س‍ع‍ود در انتشارات پ‍ن‍دار پ‍ارس‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : راه‍ن‍م‍ای..

ادامه مطلب

آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ Microsoft Project 2007 از چ‍ت‍ف‍ی‍ل‍د، ک‍ارل‌+پ‍روج‍ک‍ دانلود

کتاب آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ Microsoft Project 2007نویسنده چ‍ت‍ف‍ی‍ل‍د، ک‍ارل‌ در انتشارات پ‍ن‍دار پ‍ارس‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان ..

ادامه مطلب

م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ ASP.NET MVC 4 از راد، ب‍ه‍روز+ص‍ف‍ح‍ه‌ ه‍ای‌ س‍رور ف‍ دانلود

کتاب م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ ASP.NET MVC 4نویسنده راد، ب‍ه‍روز در انتشارات پ‍ن‍دار پ‍ارس‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ ASP.NET MV..

ادامه مطلب

م‍رج‍ع‌ آم‍وزش‍ی‌ Windows Server 2008 R2 [وی‍ن‍دوز س‍رور ۲۰۰۸ آر ت دانلود

کتاب م‍رج‍ع‌ آم‍وزش‍ی‌ Windows Server 2008 R2 [وی‍ن‍دوز س‍رور ۲۰۰۸ آر ت‍و]نویسنده ک‍ری‍م‍ی‌، س‍ع‍ی‍د در انتشارات پ‍ن‍دار پ‍ارس‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان ..

ادامه مطلب