دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ پ‍روژه‌ ک‍ارب‍ردی‌ ه‍م‍راه‌ ب دانلود

کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ پ‍روژه‌ ک‍ارب‍ردی‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍ای‍ی‌ از س‍اخ‍ت‍ار ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ …نویسنده ن‍ادری‌ پ‍ور، ..

ادامه مطلب

م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌ (ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ آن‌ در س‍ازم‍ان‌) دانلود

کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌ (ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ آن‌ در س‍ازم‍ان‌)نویسنده خ‍اک‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا در انتشارات ک‍وه‍س‍ار ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان :..

ادامه مطلب