دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

م‍دی‍ر ی‍ک‌ دق‍ی‍ق‍ه‌ ای‌ و ق‍درت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ اخ‍لاق‍ی‌ از ب‍لان‍چ‍ارد، ک‍ن‍ت‌+ا دانلود

کتاب م‍دی‍ر ی‍ک‌ دق‍ی‍ق‍ه‌ ای‌ و ق‍درت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ اخ‍لاق‍ی‌نویسنده ب‍لان‍چ‍ارد، ک‍ن‍ت‌ در انتشارات گ‍ن‍دم‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : م‍دی‍ر ی‍ک‌ دق‍..

ادامه مطلب

دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ن‍ظام‌ راه‍ب‍ری‌: ح‍اک‍م‍ی‍ت‌ ش‍رک‍ت‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ دانلود

کتاب دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ن‍ظام‌ راه‍ب‍ری‌: ح‍اک‍م‍ی‍ت‌ ش‍رک‍ت‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌نویسنده در انتشارات گ‍ن‍دم‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان ع..

ادامه مطلب

رازه‍ای‌ ات‍اق‌ ه‍ی‍ئ‍ت‌ م‍دی‍ره‌، ح‍اک‍م‍ی‍ت‌ ش‍رک‍ت‍ی‌ ب‍رای‌ زن‍دگ دانلود

کتاب رازه‍ای‌ ات‍اق‌ ه‍ی‍ئ‍ت‌ م‍دی‍ره‌، ح‍اک‍م‍ی‍ت‌ ش‍رک‍ت‍ی‌ ب‍رای‌ زن‍دگ‍ی‌ ب‍ه‍ت‍رنویسنده آرگ‍ودون‌، آر. ی‍ی‍ل‍م‍از در انتشارات گ‍ن‍دم‍ان‌ ت‍ه‍ران..

ادامه مطلب

اس‍ت‍ان‍دارد ای‍زو ۲۶۰۰۰ : اس‍ت‍ان‍دارد م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ پ‍ذی‍ری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ س‍ا دانلود

کتاب اس‍ت‍ان‍دارد ای‍زو ۲۶۰۰۰ : اس‍ت‍ان‍دارد م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ پ‍ذی‍ری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ ه‍انویسنده در انتشارات گ‍ن‍دم‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : ..

ادامه مطلب