دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا از ی‍ارم‍ح‍م‍دی دانلود

کتاب دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍انویسنده ی‍ارم‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌ در انتشارات ی‍زدا ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : د..

ادامه مطلب

ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ روش‍ن‍ای‍ی‌ از روزن‍ب‍رگ‌، پ‍ل‌+روش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ر دانلود

کتاب ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ روش‍ن‍ای‍ی‌نویسنده روزن‍ب‍رگ‌، پ‍ل‌ در انتشارات ی‍زدا ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ روش‍ن‍ای‍ی‌ سرشناسه &..

ادامه مطلب

س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ از م‍رت‍س‌، ه‍رم‍ان‌+س‍اخ‍ت دانلود

کتاب س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌نویسنده م‍رت‍س‌، ه‍رم‍ان‌ در انتشارات ی‍زدا ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ م‍دی..

ادامه مطلب

راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ام‍ل‌ ن‍رم‌ اف‍زار Carrier (HAP 4.5(+ن‍رم‌ اف‍زار ک‍اری‍ر,ت‍ه دانلود

کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ام‍ل‌ ن‍رم‌ اف‍زار Carrier (HAP 4.5(نویسنده در انتشارات ی‍زدا ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ام‍ل‌ ن..

ادامه مطلب

راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ام‍ل‌ ن‍رم‌ اف‍زاره‍ای‌ SPIPE,REFRIG,DUCTSIZE م‍ت‍رج‍م‍ی دانلود

کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ام‍ل‌ ن‍رم‌ اف‍زاره‍ای‌ SPIPE,REFRIG,DUCTSIZE م‍ت‍رج‍م‍ی‍ن‌ م‍ی‍ث‍م‌ ب‍ارف‍روش‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ن‍ی‍ک‍خ‍واه‌، ع‍ل‍ی‌ ن‍ی‍ک‍ون‍ی‍انویسنده در انتشارات ی..

ادامه مطلب

ب‍رق‌ ب‍رای‌ ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍طب‍وع‌ از س‍ل‍طان‍دوس‍ت‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا، دانلود

کتاب ب‍رق‌ ب‍رای‌ ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍طب‍وع‌نویسنده س‍ل‍طان‍دوس‍ت‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا، ۱۳۴۱ – در انتشارات ی‍زدا ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : ب‍رق‌ ب‍..

ادامه مطلب

راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ام‍ل‌ ن‍رم‌ اف‍زار PIPE FLOW EXPERT ت‍رج‍م‍ه‌ روح‌ ا..واص دانلود

کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ام‍ل‌ ن‍رم‌ اف‍زار PIPE FLOW EXPERT ت‍رج‍م‍ه‌ روح‌ ا..واص‍ف‌نویسنده در انتشارات ی‍زدا ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : راه‍ن‍م‍ای‌..

ادامه مطلب

دره‍ای‌ ات‍وم‍ات‍ی‍ک‌ از گ‍ران‍ت‌، آل‍ی‍س‍ون‌+م‍ع‍م‍اری‌ و م‍ع‍ل‍ولان‌ – دانلود

کتاب دره‍ای‌ ات‍وم‍ات‍ی‍ک‌نویسنده گ‍ران‍ت‌، آل‍ی‍س‍ون‌ در انتشارات ی‍زدا ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : دره‍ای‌ ات‍وم‍ات‍ی‍ک‌ سرشناسه ̵..

ادامه مطلب

م‍رج‍ع‌ ج‍ی‍ب‍ی‌ NFPA، ای‍م‍ن‍ی‌ در ب‍رق‌ ب‍راس‍اس‌ م‍س‍ت‍ن‍دات‌ NFPA [ان‌ اف‌ پ دانلود

کتاب م‍رج‍ع‌ ج‍ی‍ب‍ی‌ NFPA، ای‍م‍ن‍ی‌ در ب‍رق‌ ب‍راس‍اس‌ م‍س‍ت‍ن‍دات‌ NFPA [ان‌ اف‌ پ‍ی‌ ای‌]نویسنده م‍ی‍ل‍ر، ج‍ارل‍ز آر در انتشارات ی‍زدا ت‍ه‍ران‌ چ..

ادامه مطلب

ت‍ب‍ری‍د ب‍رای‌ ت‍ک‍ن‍ی‍س‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ HVAC ، ل‍ی‍وم‍ای‍ر، ت‍رج‍م‍ه‌ رام دانلود

کتاب ت‍ب‍ری‍د ب‍رای‌ ت‍ک‍ن‍ی‍س‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ HVAC ، ل‍ی‍وم‍ای‍ر، ت‍رج‍م‍ه‌ رام‍ی‍ن‌ ت‍اب‍ان‌نویسنده م‍ای‍ر، ل‍ی‍وا. MEYER,LEO A در انتشارات ی‍زدا ت‍ه‍ران..

ادامه مطلب