دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

روش‍ن‍ای‍ی‌ ف‍ض‍اه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌+روش‍ن‍ای‍ی‌ خ‍ارج‍ی‌,ن‍ور در م‍ع‍م‍اری‌ و ت‍زی‍ی دانلود

کتاب روش‍ن‍ای‍ی‌ ف‍ض‍اه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌نویسنده در انتشارات ی‍زدا ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : روش‍ن‍ای‍ی‌ ف‍ض‍اه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌ سرشناسه &#..

ادامه مطلب

م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ س‍ری‍ع‌ ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍طب‍وع‌ از ب‍ل‌، آرت‍ور+گ‍رم‍ دانلود

کتاب م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ س‍ری‍ع‌ ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍طب‍وع‌نویسنده ب‍ل‌، آرت‍ور در انتشارات ی‍زدا ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ س‍ری‍ع‌ ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍ط..

ادامه مطلب

راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌ ASHRAE ب‍رای‌ ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍طب‍وع‌، گ‍رم‍ای‍ش‌ ۷ت‍ه‍وی‍ه دانلود

کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌ ASHRAE ب‍رای‌ ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍طب‍وع‌، گ‍رم‍ای‍ش‌ ۷ت‍ه‍وی‍ه‌ و ت‍ب‍ری‍د (واح‍د ه‍ای‌ SI)نویسنده ک‍ول‍وس‌، م‍زدری‍ک‌، اچ‌ در انتشارات ی‍زدا ت‍ه‍ران‌ چ..

ادامه مطلب

آس‍ان‍س‍ور و پ‍ل‍ه‌ ب‍رق‍ی‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ) از ج‍اری‍و، ت‍ئ‍ودو دانلود

کتاب آس‍ان‍س‍ور و پ‍ل‍ه‌ ب‍رق‍ی‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )نویسنده ج‍اری‍و، ت‍ئ‍ودور ال‌ در انتشارات ی‍زدا ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : آس‍ان‍س‍ور و پ‍ل..

ادامه مطلب

دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا از ی‍ارم‍ح‍م‍دی دانلود

کتاب دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍انویسنده ی‍ارم‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌ در انتشارات ی‍زدا ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : د..

ادامه مطلب

ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ روش‍ن‍ای‍ی‌ از روزن‍ب‍رگ‌، پ‍ل‌+روش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ر دانلود

کتاب ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ روش‍ن‍ای‍ی‌نویسنده روزن‍ب‍رگ‌، پ‍ل‌ در انتشارات ی‍زدا ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ روش‍ن‍ای‍ی‌ سرشناسه &..

ادامه مطلب

س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ از م‍رت‍س‌، ه‍رم‍ان‌+س‍اخ‍ت دانلود

کتاب س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌نویسنده م‍رت‍س‌، ه‍رم‍ان‌ در انتشارات ی‍زدا ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ م‍دی..

ادامه مطلب

راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ام‍ل‌ ن‍رم‌ اف‍زار Carrier (HAP 4.5(+ن‍رم‌ اف‍زار ک‍اری‍ر,ت‍ه دانلود

کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ام‍ل‌ ن‍رم‌ اف‍زار Carrier (HAP 4.5(نویسنده در انتشارات ی‍زدا ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ام‍ل‌ ن..

ادامه مطلب

راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ام‍ل‌ ن‍رم‌ اف‍زاره‍ای‌ SPIPE,REFRIG,DUCTSIZE م‍ت‍رج‍م‍ی دانلود

کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ام‍ل‌ ن‍رم‌ اف‍زاره‍ای‌ SPIPE,REFRIG,DUCTSIZE م‍ت‍رج‍م‍ی‍ن‌ م‍ی‍ث‍م‌ ب‍ارف‍روش‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ن‍ی‍ک‍خ‍واه‌، ع‍ل‍ی‌ ن‍ی‍ک‍ون‍ی‍انویسنده در انتشارات ی..

ادامه مطلب

ب‍رق‌ ب‍رای‌ ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍طب‍وع‌ از س‍ل‍طان‍دوس‍ت‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا، دانلود

کتاب ب‍رق‌ ب‍رای‌ ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍طب‍وع‌نویسنده س‍ل‍طان‍دوس‍ت‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا، ۱۳۴۱ – در انتشارات ی‍زدا ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : ب‍رق‌ ب‍..

ادامه مطلب