دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ م‍ص‍رف‌ ان‍رژی‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ان‌+س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه دانلود

کتاب ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ م‍ص‍رف‌ ان‍رژی‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ان‌نویسنده در انتشارات ی‍زدا ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ م‍ص‍رف‌ ان‍ر..

ادامه مطلب

س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍طب‍وع‌ از خ دانلود

کتاب س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍طب‍وع‌نویسنده خ‍اک‍پ‍ور، ب‍ه‍رام‌ در انتشارات ی‍زدا ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : س‍..

ادامه مطلب

روش‍ن‍ای‍ی‌ ف‍ض‍اه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌+روش‍ن‍ای‍ی‌ خ‍ارج‍ی‌,ن‍ور در م‍ع‍م‍اری‌ و ت‍زی‍ی دانلود

کتاب روش‍ن‍ای‍ی‌ ف‍ض‍اه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌نویسنده در انتشارات ی‍زدا ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : روش‍ن‍ای‍ی‌ ف‍ض‍اه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌ سرشناسه &#..

ادامه مطلب

م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ س‍ری‍ع‌ ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍طب‍وع‌ از ب‍ل‌، آرت‍ور+گ‍رم‍ دانلود

کتاب م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ س‍ری‍ع‌ ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍طب‍وع‌نویسنده ب‍ل‌، آرت‍ور در انتشارات ی‍زدا ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ س‍ری‍ع‌ ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍ط..

ادامه مطلب

راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌ ASHRAE ب‍رای‌ ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍طب‍وع‌، گ‍رم‍ای‍ش‌ ۷ت‍ه‍وی‍ه دانلود

کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌ ASHRAE ب‍رای‌ ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍طب‍وع‌، گ‍رم‍ای‍ش‌ ۷ت‍ه‍وی‍ه‌ و ت‍ب‍ری‍د (واح‍د ه‍ای‌ SI)نویسنده ک‍ول‍وس‌، م‍زدری‍ک‌، اچ‌ در انتشارات ی‍زدا ت‍ه‍ران‌ چ..

ادامه مطلب

آس‍ان‍س‍ور و پ‍ل‍ه‌ ب‍رق‍ی‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ) از ج‍اری‍و، ت‍ئ‍ودو دانلود

کتاب آس‍ان‍س‍ور و پ‍ل‍ه‌ ب‍رق‍ی‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )نویسنده ج‍اری‍و، ت‍ئ‍ودور ال‌ در انتشارات ی‍زدا ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : آس‍ان‍س‍ور و پ‍ل..

ادامه مطلب

دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا از ی‍ارم‍ح‍م‍دی دانلود

کتاب دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍انویسنده ی‍ارم‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌ در انتشارات ی‍زدا ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : د..

ادامه مطلب

ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ روش‍ن‍ای‍ی‌ از روزن‍ب‍رگ‌، پ‍ل‌+روش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ر دانلود

کتاب ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ روش‍ن‍ای‍ی‌نویسنده روزن‍ب‍رگ‌، پ‍ل‌ در انتشارات ی‍زدا ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ روش‍ن‍ای‍ی‌ سرشناسه &..

ادامه مطلب

س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ از م‍رت‍س‌، ه‍رم‍ان‌+س‍اخ‍ت دانلود

کتاب س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌نویسنده م‍رت‍س‌، ه‍رم‍ان‌ در انتشارات ی‍زدا ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ م‍دی..

ادامه مطلب

راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ام‍ل‌ ن‍رم‌ اف‍زار Carrier (HAP 4.5(+ن‍رم‌ اف‍زار ک‍اری‍ر,ت‍ه دانلود

کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ام‍ل‌ ن‍رم‌ اف‍زار Carrier (HAP 4.5(نویسنده در انتشارات ی‍زدا ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ام‍ل‌ ن..

ادامه مطلب