دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍رب‍وط و آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ دی‍وان‌ دانلود

کتاب ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍رب‍وط و آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ دی‍وان‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌، م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور، ت‍ن‍ظی‍م‌ ب‍خ‍ش‍ی‌ از م‍ق‍ررات‌ م‍ال‍ی‌ دول‍ت‌نویسنده ای‍ران‌. ..

ادامه مطلب

م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ) از راس‍ل‌ – ج‍ون‍ز، ن‍ی‍ل‌+ت‍ح‍ول‌ س‍ازم دانلود

کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )نویسنده راس‍ل‌ – ج‍ون‍ز، ن‍ی‍ل‌ در انتشارات آدی‍ن‍ه‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : م‍دی‍ری‍ت..

ادامه مطلب

ف‍ره‍ن‍گ‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌، ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – ف‍ا دانلود

کتاب ف‍ره‍ن‍گ‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌، ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – ف‍ارس‍ی‌ ای‍ن‍ت‍رچ‍ن‍چ‌نویسنده اف‍خ‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا در انتشارات ره‍ن‍م‍ا ت‍ه‍ران‌ چاپ شده ..

ادامه مطلب

م‍دی‍ری‍ت‌ HSE در ک‍ارگ‍اه‌ ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ از اوس‍ت‍اخ‍ان‌، م‍رت‍ض‍ی‌ دانلود

کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ HSE در ک‍ارگ‍اه‌ ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌نویسنده اوس‍ت‍اخ‍ان‌، م‍رت‍ض‍ی‌ در انتشارات ف‍ن‌ آوران‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : م‍..

ادامه مطلب

دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ای‍م‍ن‌ س‍ازی‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ام‍داد و ن‍ج‍ات‌ و ج دانلود

کتاب دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ای‍م‍ن‌ س‍ازی‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ام‍داد و ن‍ج‍ات‌ و ج‍م‍ع‌ آوری‌ س‍وان‍ح‌نویسنده خ‍راس‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا در انتشارات چاپ شده + دانلود رایگان ..

ادامه مطلب

ز – م‍ث‍ل‌ زن‍دگ‍ی‌ از ل‍ع‍ل‍ی‌، م‍س‍ع‍ود+داس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌,دا دانلود

کتاب ز – م‍ث‍ل‌ زن‍دگ‍ی‌نویسنده ل‍ع‍ل‍ی‌، م‍س‍ع‍ود در انتشارات ف‍راان‍گ‍ی‍زش‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : ز – م‍ث‍ل‌ زن‍دگ‍ی‌ سرشناسه –..

ادامه مطلب

رف‍ت‍ار اج‍زای‌ س‍ازه‌ ه‍ا از م‍ورگ‍ان‌، وی‍ل‍ی‍ام‌+س‍ازه‌ دانلود

کتاب رف‍ت‍ار اج‍زای‌ س‍ازه‌ ه‍انویسنده م‍ورگ‍ان‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ در انتشارات ش‍ه‍رآب‌: ع‍ل‍وم‌ روز ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : رف‍ت‍ار اج..

ادامه مطلب

م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ح‍ول‌ (اس‍ت‍رات‍ژی‌ ه‍ا، ک‍ارب‍رد و ال‍گ‍وه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌) از دانلود

کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ح‍ول‌ (اس‍ت‍رات‍ژی‌ ه‍ا، ک‍ارب‍رد و ال‍گ‍وه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌)نویسنده زم‍ردی‍ان‌، اص‍غ‍ر در انتشارات س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود..

ادامه مطلب

Summit: English for today,s world 2B with workbook از س‍س‍ل‍و، ج‍ دانلود

کتاب Summit: English for today,s world 2B with workbookنویسنده س‍س‍ل‍و، ج‍ون‌ در انتشارات ش‍رک‍ت‌ غ‍زال‌ ج‍وان‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : Summi..

ادامه مطلب

روی‍ک‍رده‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ ق‍ان‍ون‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ س‍ازی‌ از پ‍اک‍دام دانلود

کتاب روی‍ک‍رده‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ ق‍ان‍ون‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ س‍ازی‌نویسنده پ‍اک‍دام‍ن‌، رض‍ا در انتشارات م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ ت‍ه‍را..

ادامه مطلب